แบบประเมินกิจกรรมโครงการ

Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani
ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอเกาะสมุย

โครงการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี :
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4.0
CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI

CREATIVE TOURISM 4.0 MICE IN SURATTHANI วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

WELCOME TO

Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4.0 (Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani) ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอเกาะสมุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการบริการในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆเพื่อการสร้างศักยภาพให้แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยในโครงการดังกล่าวนี้จะมีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจด้านการท่องเที่ยว