#

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

หน่วยงาน

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ : ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1

นางสาว วริศา ชัยฤกษ์

2

นาย พิศาล ใจประเทือง

3

นางสาว ไดน่า คานิยอ ไกด์อิสระ

4

นางสาว รัชนีกร ทองทิพย์ Jeejaa Travel

5

นางสาว กชพร ไชยรัตน์ บ.บัฟฟาโลทัวร์

6

นางสาว ไดน่า คานิยอ ไกด์อิสระ

7

นาง ณัชราณี แซ่เตีย กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง

8

นางสาว รังสินี แซ่ลิ้ม แกรนด์ ซี ดิสคอฟเวอ
HR Move Smart การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์: ทิศทางและการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

1

นางสาว อนัญญา จิรสินธิปก

2

นาย จรัญ สมบุญ Centara Villas Samui

3

นางสาว ณปภา พรหมเมศวร์ KC Resort & Over water Villas Samui

4

นาย อิษฐเรศ รัตนนุพงศ์ โรงแรมเมอร์เคียว สมุย เฉวง ทนา

5

นาย ธนัช ชำนาญรักษ์ บ้านหาดงาม บูติค รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

6

นาย มลชาตรี ศรีระเวก New Star Beach Resort

7

นาง รุ่งทิวา ก่อกอง โรงแรมคามาลายา

8

นางสาว Boonyavee Mathataveepatkul Sareeraya Villas & Suites Hotel

9

นางสาว พิทยา คงไข่ศรี โรงแรม กานดา พูลวิลล่า เกาะสมุย

10

นางสาว องค์อร หวังสวาสดิ์ โรงแรมบ้านสมุย รีสอร์ท

11

นางสาว ศุภารัศม์ สังข์ขาว บริษัท กมลธรรม จำกัด

12

นางสาว จตุพร บัวน้อย บริษัท กมลธรรม จำกัด

13

นาย นายสมจิตร  สร้อยมี โรงแรมเดอะแฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

14

นาย พลวัฒน์ เงื่อนพิมาย โรงแรมสรี สมุย

15

นางสาว Natthanicha Wirapid Samui Villas and Homes Co.,Ltd.

16

นางสาว Nittaya Khunton Samui Villas and Homes Co.,Ltd.

17

นางสาว สุจิตรา โนรี Kamalaya Koh Samui

18

นางสาว รุ่งทิวา ก่อกอง Kamalaya Koh Samui

19

นางสาว กันตภัสสร์ มงคลเชื้อทอง Samui Palm Bach Resort

20

นางสาว ราตรี (Rathre) อยู่คชลักษณ์ (Youcotchalak) โรงแรม บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Bandara Resort and Spa)

21

นางสาว สุมาลี สิงห์เกิด โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

22

Mrs. Wanna Riwan Belmond Napasai Koh Samui

23

นางสาว อาภรณ์ แก้ววีด บจก.ฟ้าสมุย(โรงแรมโนราบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา)

24

นาย เจริญ รุ่งเรือง บจก.ฟ้าสมุย(โรงแรมโนราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา)

25

นางสาว คันธรส ใจกว้าง บจก. สมุย แหลม สำโรง

26

นาย อวิรุธ กาญจนมตรี โรงแรมดาราสมุย บีชรีสอร์ท

27

นางสาว กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

28

นางสาว วรรณนิสา โต๊ะหมาด โรงแรมดาราสมุย บีชรีสอร์ท
การตลาดยุค 4.0  การท่องเที่ยวโดยชุมชน

1

นาง เกสินี รอบคอบ เทศบาลตำบลขุนทะเล

2

นาย พิมาน ไกรลาศ เทศบาลตำบลขุนทะเล

3

นาง วิภา บัวดี เทศบาลตำบลขุนทะเล

4

นาง ศรีสุดา พาหุมันโต เทศบาลตำบลขุนทะเล

5

นาย รุ่งอรุณ ลำแก้ว เทศบาลตำบลขุนทะเล

6

นาย กตัญญู สุวรรณพงศ์ เทศบาลตำบลขุนทะเล

7

นาง จรรยา ฤทธิกัน เทศบาลตำบลขุนทะเล

8

นาง ปัทมา ฤทธิกัน เทศบาลตำบลขุนทะเล

9

นาง สุพรรัตน์ มีเดช เทศบาลตำบลขุนทะเล

10

นาย ไพโรจน์ บุญทอง ผู้ใหญ่บ้าน

11

นาย วันชัย พิษฐาน คลองฉนวน อ.เวียงสระ

12

นางสาว ปทิดา โมราศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษ

13

นางสาว จีน่า จิตโสภาส มหาวิทยาบัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี

14

นาย จำเริญ อักษรสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 12 คลองฉนวน
เสริมทักษะการนำเที่ยวเชิงปฏิบัติการเส้นทางอาหารภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมุย (Authentic Gastronomy Tourism Guide Practicing for Samui)

1

นางสาว ปทิดา โมราศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษ

2

นางสาว อนัญญา จิรสินธิปก

3

นาย จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4

นาย อานนท์ วงษ์เชียง คณะ วิทยาการจัด การ ม.ศิลปากร เพชรบุรี

5

นางสาว พัทธนันท์ ศักดา

6

นาย กำธร เจริญสินพร บจก. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล

7

นางสาว วิรัลพัชร เหมือนสิงห์ มัคคุเทศก์อิสระ (ภาษาอังกฤษ)

8

นาย ปัญญานนท์ ทองบุ มัคคุเทศก์อิสระ

9

นาง ขัตติยา มิโยชิ

10

นางสาว จารุวรรณ ขันตยาภรณ์

11

นางสาว กนกนาฎ คำพุกกะ โรงเรียนครนพิทยาคม

12

นางสาว ณกานต์ ทองดีสุนทร HiveSters

13

นาย ธิติกานต์ ภูผ่านแก้ว อิสระ

14

นางสาว นันทวรรณ ธรรมรัตน์พงศ์ มัคคุเทศก์อิสระ

15

นาย นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

16

นาง กมลวรรณ เหมสุวรรณ์ ชมรมมัคคุเทศก์วัฒนธรรม สงขลา

17

นาย ธนาวุฒิ เกลี้ยงเกิด ชมรมมัคคุเทศก์วัฒนธรรม สงขลา

18

นาย สมคิด สิทธิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

19

นาง นงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์ รร.พรหมคีรีพิทยาคม

20

ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21

นาย พีรพัฒน์ บุญเยี่ยม grand circle corporation

22

นางสาว เขมนันท์ กุลสราวุธ Pank Adventures Co.,Ltd.

23

นางสาว อลิศรา ธรรมบุตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24

นางสาว ปรียา แซ่ฮ่า

25

นางสาว วิไลพร แซ่ฝั้น

26

ดร. กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว

27

นางสาว ชมพูนุท ภาณุภาส นักวิจัยอิสระ

28

นาง ณฐภัทร วนรัฐิกาล Exo Travel

29

นาง กฤษณา ในถิ่น Oversea Adventure Travel

30

นาย วิเชียร สมพันธ์สาทิตย์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

31

นาง เชาวภา ชูรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสวนกล้วย

32

นาง รัตติยา ใจสมุทร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสวนกล้วย

33

นาย วัฒนา ทนงค์แผง คณะศิลปศาสตร์. มทร.ธัญบุรี
34 นาย รัชชานนท์ กีรติโอภาสวัสดิ์ บุคคลทั่วไปด้านการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวเอง ตามสไตล์ Bloggers

1

นาย ณัฐนวรรธ ศักดา ต้นรักทัวร์

2

นาย นิชานันท์ บานเย็น ต้นรักทัวร์

3

นางสาว ฐิติวรรณ เมืองประเทศ มหาวิทยาละยสงขลานครินทร์

4

นางสาว กิ่งกมล สิขิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5

นางสาว กรกนก ยศเมฆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6

นางสาว นุชนาถ ชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สุราษฎร์ธานี)

7

นางสาว อุบลวรรณ บุญแก้ว ธุรกิจส่วนตัว

8

นางสาว พัทธนันท์ ศักดา

9

นาย รัตตพล สุวรรณโชติ เทศบาลตำบลเมืองเวียง

10

นาง พรจิตร ชูชื่น เทศบาลตำบลเมืองเวียง