บัณฑิตพันธุ์ใหม่:ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

HR Move Smart การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์: ทิศทางและการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

การตลาดยุค 4.0 สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

#

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

1

นางสาวกานต์รวี  กรดมาก ชมรมท่องเที่ยวเวียงสระ

2

นายธีระเดช  ชัยยศ ชมรมท่องเที่ยวเวียงสระ

3

นายรัตตพล  สุวรรณโชติ ชมรมท่องเที่ยวเวียงสระ

4

นางพรจิตร  ชูชื่น ชมรมท่องเที่ยวเวียงสระ

5

นายไพโรจน์  บุญทอง ชมรมท่องเที่ยวเวียงสระ

6

นายวันชัย  พิษฐาน ชมรมท่องเที่ยวเวียงสระ

7

นายจำเริญ  อักษรสมบัติ ชมรมท่องเที่ยวเวียงสระ

8

นางสาวเกสินี  รอบคอบ เทศบาลตำบลขุนทะเล

9

นายสุรินทร์  รักษ์เมือง เทศบาลตำบลขุนทะเล

10

นายสุทธิพงศ์ ปานดี เทศบาลตำบลขุนทะเล

11

นายกตัญญู  สุวรรรณพงศ์ เทศบาลตำบลขุนทะเล

12

นายจำนง  เพลินแก้ว เทศบาลตำบลขุนทะเล

13

นายวิเชียร  รัตนจินดา เทศบาลตำบลขุนทะเล

14

นายวิรุท แก่วสงค์ เทศบาลตำบลขุนทะเล

15

นายจะรวย  เพชรทอง เทศบาลตำบลขุนทะเล

16

นายบุญสม  กาญจนอุดม เทศบาลตำบลขุนทะเล

17

นายเรวัฒน์  วางศ์วานิช เทศบาลตำบลขุนทะเล

18

นางวิภา  บัวดี เทศบาลตำบลขุนทะเล

19

นางศรีสุดา  พาหุมันโต เทศบาลตำบลขุนทะเล

20

นางวันดี  เรืองศรี ชุมชนเกาะพะลวย

21

นางยุพา  เรืองศรี ชุมชนเกาะพะลวย

22

นางวรรณา  ชุมตา ชุมชนเกาะพะลวย

23

นางปราณี  อนงค์ ชุมชนเกาะพะลวย

24

นางพิมล  ใจจง ชุมชนเกาะพะลวย

25

ชุมชนเกาะพะลวย

26

ชุมชนเกาะพะลวย

27

ชุมชนเกาะพะลวย

28

ชุมชนเกาะพะลวย

29

ชุมชนเกาะพะลวย

30

นางสาวจิราภรณ์  ไวยาถาว มรภ.สงขลา

31

นางสาวยุวดี  เพชรสงคราม มรภ.สงขลา

32

นางสาวศิริวรรณ  ลักศณะวงศ์ มรภ.สงขลา

33

นางสาวจีน่า  จิตโสภาส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เสริมทักษะการนำเที่ยวเชิงปฏิบัติการเส้นทางอาหารภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมุย (Authentic Gastronomy Tourism Guide Practicing for Samui)

#

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

1

นางสาว ปทิดา โมราศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษ

2

นางสาว อนัญญา จิรสินธิปก

3

นาย จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4

นาย อานนท์ วงษ์เชียง คณะ วิทยาการจัด การ ม.ศิลปากร เพชรบุรี

5

นางสาว พัทธนันท์ ศักดา

6

นาย กำธร เจริญสินพร บจก. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล

7

นางสาว วิรัลพัชร เหมือนสิงห์ มัคคุเทศก์อิสระ (ภาษาอังกฤษ)

8

นาย ปัญญานนท์ ทองบุ มัคคุเทศก์อิสระ

9

นาง ขัตติยา มิโยชิ

10

นางสาว จารุวรรณ ขันตยาภรณ์

11

นางสาว กนกนาฎ คำพุกกะ โรงเรียนครนพิทยาคม

12

นางสาว ณกานต์ ทองดีสุนทร HiveSters

13

นาย ธิติกานต์ ภูผ่านแก้ว อิสระ

14

นางสาว นันทวรรณ ธรรมรัตน์พงศ์ มัคคุเทศก์อิสระ

15

นาย นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

16

นาง กมลวรรณ เหมสุวรรณ์ ชมรมมัคคุเทศก์วัฒนธรรม สงขลา

17

นาย ธนาวุฒิ เกลี้ยงเกิด ชมรมมัคคุเทศก์วัฒนธรรม สงขลา

18

นาย สมคิด สิทธิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

19

นาง นงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์ รร.พรหมคีรีพิทยาคม

20

ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21

นาย พีรพัฒน์ บุญเยี่ยม grand circle corporation

22

นางสาว เขมนันท์ กุลสราวุธ Pank Adventures Co.,Ltd.

23

นางสาว อลิศรา ธรรมบุตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24

นางสาว ปรียา แซ่ฮ่า

25

นางสาว วิไลพร แซ่ฝั้น

26

ดร. กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว

27

นางสาว ชมพูนุท ภาณุภาส นักวิจัยอิสระ

28

นาง ณฐภัทร วนรัฐิกาล Exo Travel

29

นาง กฤษณา ในถิ่น Oversea Adventure Travel

30

นาย วิเชียร สมพันธ์สาทิตย์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

31

นาง เชาวภา ชูรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสวนกล้วย

32

นาง รัตติยา ใจสมุทร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสวนกล้วย

33

นาย วัฒนา ทนงค์แผง คณะศิลปศาสตร์. มทร.ธัญบุรี

34

นาย รัชชานนท์ กีรติโอภาสวัสดิ์ บุคคลทั่วไปด้านการท่องเที่ยว

35

ดร. วินิธา พานิช มรภ.สกลนคร

ท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวเอง ตามสไตล์ Bloggers

#

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

1

นาย ณัฐนวรรธ ศักดา ต้นรักทัวร์

2

นางสาว ฐิติวรรณ เมืองประเทศ มหาวิทยาละยสงขลานครินทร์

3

นางสาว กิ่งกมล สิขิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

4

นางสาว กรกนก ยศเมฆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

นางสาว นุชนาถ ชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สุราษฎร์ธานี)

6

นางสาว อุบลวรรณ บุญแก้ว ธุรกิจส่วนตัว

7

นางสาว พัทธนันท์ ศักดา

8

นาย สุรสิทธิ์ ศักดา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

9

นางสาว ระพีพรรณ จันทบูรณ์

10

นางสาว จิรายุ ดำงาม

11

นาย ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี