วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวออกมาตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้ตอนบนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป ถือเป็นความร่วมมือภายในภูมิภาค ที่จะทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขึ้นภายในภูมิภาคและภายในประเทศ