บัณฑิตพันธุ์ใหม่:ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

HR Move Smart การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์: ทิศทางและการขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

การตลาดยุค 4.0 สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เสริมทักษะการนำเที่ยวเชิงปฏิบัติการเส้นทางอาหารภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมุย (Authentic Gastronomy Tourism Guide Practicing for Samui)

ท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยตัวเอง ตามสไตล์ Bloggers