ดร.อรสา ภาววิมล
27 Jun 2018

บัณฑิตพันธุ์ใหม่

ABOUT EVENT

บัณฑิตพันธุ์ใหม่:ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*ขณะนี้ปิดลงทะเบียนกิจกรรมนี้แล้ว

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30

ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน

กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน   โดย ดร.จันทร์พร

09.00-10.00

สัมมนากลุ่มย่อย

กลุ่มธุรกิจโรงแรม

โดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

10.00-10.30

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00

สัมมนากลุ่มย่อย

 1. กลุ่มธุรกิจสปา

โดย อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ

 1. กลุ่มอาหารท้องถิ่น

โดย อาจารย์ณภัทร นาคสวัสดิ์

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

สัมมนากลุ่มย่อย

 1. กลุ่มแหล่องท่องเที่ยววิถีชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย อาจารย์จารีย์ พรหมณะ

 1. กลุ่มท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมดำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย อาจารย์จิตรี ไทรทอง

15.00-15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30

สัมมนากลุ่มย่อย

 1. กลุ่มสถานที่จัดงานประชุมสัมมนา และสถานที่ในการจัดเลี้ยงต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง

 1. กลุ่มธุรกิจของที่ระลึกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย อาจารย์มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์

16.30 – 18.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00-20.00

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

กล่าวรายงาน

       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตและบริการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

       โดย ดร.อรสา  ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

10.30-10.45น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.45 น.

เวทีเสวนา เรื่อง

“บัณฑิตพันธุ์ใหม่:ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

 • แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการ การปรับตัวร่วมกับทุกภาคส่วนบนฐานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
 • โอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าของการผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่
 • บทบาทและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ

โดย ดร.อรสา  ภาววิมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

       รศ.ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  ศาสตร์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

     คุณศิราณี  อนันตเมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท The Glory Worldwide Travel

     คุณวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

11.45-12.15 น.

เปิดอภิปรายทั่วไปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30 น.

เสวนาเรื่อง“การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0”

โดย    คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล  ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

     รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา

     คุณเตชภัช  ยกศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทเตชภัช จำกัด

     คุณเรืองนาม ใจกว้าง นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ฝั่งตะวันออก

15.30-15.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.45-16.30 น.

เปิดอภิปรายทั่วไปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

EVENT SPEAKERS

 • ดร.อรสา ภาววิมล
  รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

  ดร.อรสา ภาววิมล

  Social Links

 • รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
  คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์และนักวิชาการด้านการวางแผนและนโยบายด้านการท่องเที่ยว

  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

  Social Links

 • คุณเรืองนาม ใจกว้าง 
  นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ฝั่งตะวันออก

  คุณเรืองนาม ใจกว้าง 

  Social Links

EVENT LOCATION

Registration for : บัณฑิตพันธุ์ใหม่

[contact-form-7 404 "Not Found"]
ลงทะเบียนร่วมงาน

Share This Event