วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อการสร้างศักยภาพให้แข่งขันได้ในตลาดโลก
- เพื่อการสร้างเครื่อข่ายทางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยงทั้งในประเทศและภูมิภาค

หลักการและเหตุผล

ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ 2560-2564) ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ภาคการท่องเที่ยวระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย และมีการประเมินภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตลอดวงจรการท่องเที่ยว

จากการประเมินแบบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉับบที่ 1 พบว่า ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านขีดความสามารถการท่องเที่ยว รายได้จากกลุ่มการท่องเที่ยวและกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและไทย เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ต่อปี ใน พ.ศ 2554- 2558

จากการสำรวจ พบว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว เป็นมิติที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย

5 ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีการครอบคลุมถึงทุกมิติ การพัฒนาที่สำคัญโดย วิสัยทัศน์การท่องเที่บว พ.ศ 2579 ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ 2560-2564 คือ 1 การพัฒนาสินค้าบริการและความยั่งยืน 2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 3 ทรัพยากรณ์มนุษย์ 4 การตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ 5 การบิหารจัดการและกฎหมาย โดยเป้าประสงค์หลักของแผนฯฉบับที่ 2 การเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวให้เติลโตขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีอย่างน้อยร้อยละ 6 เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอัตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยสัดส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมไมซ์และรายได้ต่อหัวต่อครั้ง เฉลี่ยหัวละ 80,000 บาทต่อครั้ง โดยแบ่งเป็นงาน งานนิทรรศการ ( Exhibition) 120,000 บาทต่อครั้ง รองลงมาการจัดประชุมระดับนานาชาติ (Convention) 90,000 บาทต่อครั้ง การนำเที่ยวพิเศษแบบไม่เหมือนใคร (Incentives) 55,000 บาท การจัดประชุมระดับองค์กร (Meeting) 73,000 บาทต่อครั้ง (รายงานสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ของบริษัท IP&C ประจำปีงบประมาณ, 2548-2552) ซึ่งรายได้เหล่านี้เมื่อมีการจัดประชุมดังกล่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะสามารถนำรายได้เข้าสู่จังหวัดและสามารถกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการหลายภาคส่วน รวมถึงชุมชนที่มีการท่องเที่ยวอีกด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในหลายด้านเพื่อจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การคมนาคมที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน้ำ แหล่งที่พักแรม ทีทมีให้เลือกหลายขนาด ความพร้อมทางด้านสาธารณสุข เอกลักษณ์ของอาหารภาคใต้และโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างไข่เค็มไชยา หอยนางรมขนาดใหญ่และอร่อย การสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน และหมู่เกาะอ่างทอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและโบราณสถานคือสวนโมกขพลาราม วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยม และได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบคือการท่องเที่ยวชุมชน คลองร้อยสาย หมู่บ้านพุมเรียง และแหลมโพธิ์ รวมถึงอุทยานแห่งชาติเขาสกที่มีนักท่องเที่ยวกล่าวถึงทั้งทางคำพูดและทางโซเชียลมีเดีย ความพร้อมในการบริหารจัดการที่ดีทั้งรัฐและเอกชนทำให้สุราษฎร์ธานีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ 2558-2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ยั้งยืน ที่ได้กล่าวถึง การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพสูงการแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลัก สาธารณูปโภคพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอาจไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่หลากหลายดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพักคางเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งความปลอดภัยจากการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดโครงการนี้จะทำให้เห็นถึงศักยภาพจากหลายภาคร่วมมือกันผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มารวมกันเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นถึงของดีของเมืองสุราษฎร์